valentiny antal, entz géza
Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
    év 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
 
  szerző # * a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  folyóirat a b c d e g h j m n o p r s t u v  
  társaság a b d e f h i k m n o p s  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Az ERDÉLYI MÚZEUM név- és szakmutatója

(1874-1917, 1930-1937)

Összeállította: VALENTINY ANTAL és ENTZ GÉZA

 

Előszó

Több mint harminc éve, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület ötven éves jubileumának ünnepi hangulatában Köblös Zoltán és Valentiny Antal könyvtártisztek elhatározták az Egyesület összes kiadványai név- és tárgymutatójának elkészítését. Munkájukhoz azonban a könyv­tár költözése miatt csak 1912-ben kezdhettek hozzá. Erdélyi Pál könyv­tárigazgató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület akkori főtitkára és az Erdélyi Múzeum szerkesztője két tisztviselőjének szándékát nagy örömmel vette tudomásul és biztosította számukra a munka megjelenésének lehe­tőségét. A feldolgozás szép eredményekkel kecsegtető lendülettel meg is indult, de sajnos csakhamar megakadt. Köblös Zoltán 1914. február 19-én meghalt, Valentiny Antal pedig ugyanazon év augusztus 1-én bevonult katonának. A világháború, majd a fájdalmas uralomváltozás hosszú időre meggátolta a munka folytatását, mígnem György Lajos, az EME. főtitkára s egyszersmind az Erdélyi Múzeum szerkesztője 1937-ben a folyóirat ötven évfolyama tárgymutatójának elkészítésére javaslatot nem tett az EME. központi választmányának.[1] Mikor érte­sült arról, hogy az újra tervbe vett munkának már vannak előzményei, ismét Valentiny Antal kapott megbízást a feldolgozási folytatására; és befejezésére. A régi cédulák szerencsére hiánytalanul előkerültek. Ren­dezésük és kiegészítésük után a munka már vége felé közelgett. Ekkor alakult ki véglegesen az a vélemény, hogy a folyóirathoz szak szerinti tárgymutatót kell készíteni, mégpedig a nemzetközi tizedes szakrend­szerben. A román uralom utolsó esztendejének mozgalmas napjai azon­ban leheletlenné tették a teljes befejezést. Erdély északi részének haza­térése után Valentiny Antal a kolozsvári Egyetemi Könyvtár élére került. Mint könvtárigazgató nem tudott már időt szakítani arra, hogy e régóta húzódó munkai utolsó simításait elvégezze. Minthogy a mutató megjelenését az Erdélyi Múzeum új szerkesztője, Szabó T. Attila is szorgalmazta, az ő javaslatára a központi választmány megértése a kézirat befejezése esetén biztosította e munka megjelenését, Valentiny Anitái igazgató úr megtisztelő biztatására és az ő útmutatásainak segít­ségében bízva, a múlt év őszén magam elvállaltam mindazt a munkát, amely a mű sajtó alá rendezéséhez még szükséges volt. A cédulákat itt-ott kiegészítettem, egységesítettem, majd a tizedes szakrendszernek megfelelően végleg elrendeztem, az utalókat és a névmutatókat elké­szítettem. Magam végeztem a sajtó alá rendezés munkáját is.

A munka történetének rövid felvázolása után a könyvészeti beosz­tásról kell néhány szót szólanom. Az Erdélyi Múzeum 1874 és 1937 között megjelent ötven évfolyamának összes közleményeit a tizedes szakrendszernek megfelelő, kisebb szakcsoportokra osztottam. Az egyes szakcsoportokon belül a cikkek és az illető szakokhoz tartozó könyv-ismertetések elkülönülnek egymástól. A cikkek közé az apróbb köz­leményekét is besoroltam, mivel tartalmuk szerint gyakran egyenlő értékűek az önálló tanulmányokkal, külön kiemelésük pedig az áttekint­hetőség rovására ment volna. Minden szakcsoport előtt áll a csoport magyar és francia nyelvű megnevezése. E címek után találjuk a tize­des szakrendszer megfelelő számát. A csoportokon belül a sorrendet általában a szerzők betűrendje határozza meg. Egyes helyeken azonban a szakbeosztás arra késztetett, hogy a szerzők betűrendjétől eltérjünk Az irodalom és életrajzok csoportjában a tárgyalt személyek betű­rendje lett az irányadó, a történelemben pedig az időrend. Több kisebb eltérést a szakrendszer beosztása indokol. Ezek azonban olyan apró csoportok, hogy a tizedes szakrendszerrel kevésbé ismerős kutató is könnyen megtalálhatja benne a keresett címet. A szerzőt minden egyes esetben kiírtuk tekintet nélkül arra, hogy az előző címben szerepelt-e vagy sem. Ahol tehát a szerző hiányzik, a közlemény név nélkül jelenti meg. Az utalás számokkal történt. Ezért minden cikk és könyvismertetés előtt egy-egy sorszám áll. Az utaló számok az egyes csoportok végén találhatók. Az irodalom és életrajzok csoportjában természetesen a tár­gyalt személyek, a történelmi csoportban időrend szerint helyezkednek el az utalók. Az egész munka folyamán igyekeztünk ragaszkodni a tizedes szakrendszer csoportosításához. Előfordult azonban, hogy az anyag természetének megfelelően új csoportokat is iktattunk be. Ez elsősorban az irodalmi és történelmi szakban történt, ahol a rugalma­sabb értelmezést maga a szakrendszer is megengedi. A szakmutatót a szakrendszeren kívül még négy önálló csoport egészíti ki. A sort az Erdélyi Múzeumban megjelent nekrológok nyitják meg. E címszókat megjelenésük időrendjében rendeztük el. Ezt követi: az Erdélyi Múzeum-Egyesületre, valamint az Erdélyi Múzeum; folyóiratra vonatkozó közle­mények összeállítása. Majd a folyóiratban megjelent illusztrációk sorozatát látjuk öt tizedes szakrendszernek megfelelő csoportosításban. Végül tanulmányokban vagy önállóan leközölt okleveleket és leveleket állí­tottuk össze keltezésük sorrendje szerint. Mivel e négy csoport önálló számozást kapott, az utaláskor a számok elé mindig N (nekrolók), E (Erdélyi Múzeum), K (kép), illetőleg O (oklevél) betű kerül. A szakcsoportok után az olvasó részletes névmutatót talál; ez tartalmazza a címekben előforduló összes személy-, folyóirat- és társulatneveket. A feldolgozást lezárja a szakcsoportok részletes felsorolása, mely egy­úttal tartalommutató is.

A közlemények helyének meghatározására a megfelelő kötet év- és lapszámának megjelölése szolgál. Az 1930. és 1932. évfolyamokhoz az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Természettudományi Szakosztályának közleményei is hozzá vannak külön számozással kötve. Az ezekben megjelent cikkek esetében az év- és lapszám között Ot., illetve Tt. rövidítést használtunk.

Minthogy az Erdélyi Múzeum, amíg 50. évfolyamát elérte, több­féle rendeltetésben szolgálta az Erdélyi Múzeum-Egyesület céljait és az idegen megszállás alatt hosszabb ideig kényszerű megszakítást szen­vedett, az olvasó tájékoztatásának megkönnyítése céljából szükséges­nek látszik a folyóirat történetének vázolása, legalább egy rövid biblio­gráfiai leírásban Valentiny Antalnak 1934-ben kiadott és az Erdélyi Múzeum-Egyesület összes kiadványait felölelő munkája alapján.[2] A leírás a következő:

Erdélyi Múzeum. I-V. évf. Az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízá­sából szerk. Finály Henrik.

Kolozsvár, 1874-1878 Ny. Stein J. az ev. ref. tan. betűivel. 8°.

Erdélyi Múzeum. Az Erd. Múzeum-Egylet tört. szakosztályának közlönye. VI-IX. évf. Szerk. Finály Henrik.

Kolozsvár, 1879-1882. Ny. Stein J. az ev. ref. Főtan. betűivel 8°.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcsészet-, nyelv- és történelemtudo­mányi [az V. évf.-tól: történettudományi] Szakosztályának kiadványai. Szerkesztették: Schilling Lajos (I-IV.), Hegedűs István (V-VII), Szinnyei József (VIII) I-VIII. kötet.

Kolozsvár, 1884-1891. Stein János [I-III.], Ormós Ferenc [IV-V.], Fejér Vilmos [VI.], Ajtai K. Albert [VII-VIII.]. 8°.

Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának kiadványa. IX-XXII. Kötet. Szerkesztették: Szinnyei József (IX.), Szinnyei József és Szádeczky Lajos (X.), Szádeczky Lajos (XI-XXII.).

Kolozsvár, 1892-1905. Ajtai K. Albert sajtója. 8°.

Erdélyi Múzeum. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A Böl­csészet-, Nyelv-, és Történettudományi Szakosztály, az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára, érem- és régiségtára közlönye. Szerk. Erdélyi Pál. XXIII-XXXI. kötet. Új folyam I-IX.

Kolozsvár, 1906-1914. Stief Jenő és Társa sajtója. Nagy 8°

Erdélyi Múzeum. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A Böl­csészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály s az Erdélyi Nem­zeti Múzeum könyvtárának közlönye. Szerk. Erdélyi Pál. XXXII-XXXIV. Új folyam X-XII.

Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályainak közlönye. Szerk. György Lajos. XXXV-XXXIX. kötet. Új folyam I-V. Kiadj a az Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Cluj-Kolozsvár, 1930-1934. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság. 8°.

Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye. Szerk. György Lajos. XL-XLIL kötet. Új folyam VI-VIII. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület.[3]

Cluj, 1935-1937. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rész­vénytársaság. 8°.

Ezek után útjára bocsátjuk a mutatót, hogy tájékoztasson a több mint félszázados "Erdélyi Múzeum" tanulmányainak, közleményeinek nagy, végeláthatatlan tömegében és így, szolgálja a további tudomá­nyos kutatás céljait.

 

Kolozsvár, 1942. március havában.

Entz Géza

 


[1] A folyóirat történetét is ő írta meg Az "Erdélyi Múzeum" története című tanulmányában (Erdélyi Múzeum 1939:4--34 és Erdélyi Tudományos Füzetek 105. sz.).

[2] Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése, 1859-1934. (Szerk. György Lajos). Kolozsvár, 1937, 201-279.

[3] Mivel a románok az "erdélyi" szó nyomdai használatát megtiltották, az 1936-ban megjelent évfolyam címe; Múzeum. Kiadja a Múzeum-Egyesület.

 
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék